වෘත්තීය LED ​​ආලෝක විසඳුම -HUAYI ආලෝකය
භාෂාව

කියවීමේ ආලෝකය

නෝර්ඩික් සරල භ්‍රමණය කළ හැකි කියවීමේ ලාම්පුව
නෝර්ඩික් සරල භ්‍රමණය කළ හැකි කියවීමේ ලාම්පුව
නිදන කාමරය සඳහා ඇඳ අසල බිත්ති ලාම්පුව, ආලෝක මාදිලි දෙකක්, කරකැවිය හැකි සහ වෙනස් කළ හැකි
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල

ඔබේ විමසුම යවන්න