වෘත්තීය LED ​​ආලෝක විසඳුම -HUAYI ආලෝකය
භාෂාව

ධාවන ආලෝකය

Manetic ආලෝකකරණ මාලාව
Manetic ආලෝකකරණ මාලාව
අවපාත බිත්ති ආලෝකය, ඕනෑම ධාවන පහන්, චුම්බක විදුලි පහන් සඳහා සුදුසු වේ. කාර්යාලයේ බහුලව භාවිතා වේ.
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල

ඔබේ විමසුම යවන්න