වෘත්තීය LED ​​ආලෝක විසඳුම -HUAYI ආලෝකය
භාෂාව

වෙනසෙහි ඉදිරියෙන්ම සිට පරිණාමයේ නව ක්ෂේත්‍රයක් විවෘත කරන්න!

සැප්තැම්බර් 16, 2023

2023 දී, Huayi Lighting

නව චින්තනය සහ නව මෙහෙවර සමඟින්, ඩිජිටල් නිෂ්පාදනයට ඒකාබද්ධ කරන්න, නිෂ්පාදනවලට නවෝත්පාදන ඒකාබද්ධ කරන්න, සහ සංවර්ධනයට වෙනස්කම් ඒකාබද්ධ කරන්න. නවෝත්පාදනයේ බලය සහ ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ ආලෝකය

ඔබේ විමසුම යවන්න

වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල

ඔබේ විමසුම යවන්න